Scouting Livingstone Eindhoven

Informatieboekje

Scouting Livingstone

Eindhoven

Voorwoord

Dit boekje bevat een aantal nuttige gegevens over de Livingstone groep.

De Livingstonegroep, maakt deel uit van Scouting Nederland vandaar dat u in dit boekje ook hierover informatie krijgt.
Wij hopen dat deze informatie de eerste kennismaking met onze groep verduidelijkt. Informatie die sterk aan wijzigingen onderhevig kan zijn is in dit boekje niet
opgenomen. Daarom zullen bij overhandiging van dit boekje de gegevens van de voor uw kind bestemde speltak hieronder ingevuld worden.

Ons adres is
Blokhut Livingstonegroep
Lohengrinlaan 1a

Uw kind heeft interesse in de speltak

. . . . . . . . . . . . . .

De contact persoon voor deze speltak is

. . . . . . . . . . . . . .

Zijn/ haar telefoon nummer is

. . . . . . . . . . . . . .
Inhoudsopgave

Voorwoord Inhoudsopgave Scouting Nederland De Livingstone groep
Opbouw scouting in vogelvlucht Bevers Witte Volta Welpen Kolobeng Welpen Stanley
Scouts Quagga Troep Shahili Explorers Zanziban Explorers Pivo’s
Vrienden van Scouting Livingstone
Organisatie
Commissies
Het lidmaatschap van de groep
Financiën Verzekeringen Uniform
Informatie aan de ouders Afspraken Verantwoording
Scouting Nederland

Scouting
Onze scouting is een open, maatschappelijk betrokken
milieu- en mens- vriendelijke organisatie van jeugd, jongeren, die met behulp van scoutingfaciliteiten en binnen scoutingtradities hun eigen cultuur opbouwen en onderhouden.

Ontstaan
Het scoutingspel is omstreeks 1900 bedacht door Robert Stephenson Smyth Baden- Powell. Deze schrijft tijdens zijn loopbaan in het britse leger het boek “Aids to Scouting”. In dit boek staan allerlei technieken en aanwijzingen voor verkenners in het leger. Ook de jeugd (mede door de heldendaden in de Boerenoorlog in Afrika) leest dit boek graag. Daarom besluit Baden-Powell in 1907 met 21 kinderen een proefkamp te houden.

De officiële oprichting vindt plaats in 1909 door oprichting van de Boy Scout
Association. Later komen hier nog zeescouts en meisjesgroepen bij.

In Nederland wordt de eerste groep opgericht in 1910 in Den Haag, gevolgd in 1915 door de oprichting van de NPV (Nederlandsche Padvinders Vereniging) en in 1916 door de oprichting van de Nederlandsche Meisjes
(later Nederlands Padvindsters Gilde genoemd).

Op 6 januari 1973 gaan de 4 Nederlandse scoutingverenigingen (de eerder genoemden en de katholieke jongens- en meisjesverenigingen) samen in de vereniging Scouting Nederland.

Wereldwijd telt scouting 24 miljoen jongens en meisjes in meer dan 120 landen. In
Nederland zijn er zo’n 125.000 leden.

Organisatie

Scouting Nederland is opgebouwd uit Regio’s.
De Livingstonegroep is een onderdeel van de regio Eindhoven,
De Livingstonegroep is aangesloten bij de Landelijke vereniging “Scouting
Nederland”.

Doelstelling

De Doelstelling van Scouting Nederland is als volgt geformuleerd:

“ De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.”

Het Spel
Het spel van verkennen is het middel om de doelstelling te bereiken. Het is een vorm van jeugd- en jongerenwerk waarin jongens en /of meisjes samen de mogelijkheden van zichzelf en anderen gaan ontdekken.
Er wordt gespeeld met een bepaalde spelcode die is geïnspireerd op en door het buitenleven. De kinderen leren zelfstandiger te worden, waardoor (bege)leiding geleidelijk aan minder noodzakelijk wordt.
Deze ontwikkeling gaat spelenderwijs, omdat ze een keus kunnen maken uit de verschillende activiteiten waar ze op hun leeftijd plezier in hebben.

De Livingstonegroep

Haar geschiedenis en organisatie

Geschiedenis

De Livingstonegroep is opgericht in april 1948. Er is dan een klein
groepje welpen en verkenners die voor de spelactiviteiten een zaaltje aan de
Venstraat in Strijp gebruiken.

Na 1955 heeft de groep een terrein aan de Welschapsedijk, waarop een blokhut werd gebouwd
In de jaren zestig neemt de belangstelling voor Scouting (toen nog padvinderij) af en de groep wordt kleiner.
In 1969 verhuist de groep naar Woenselse Heide en start daar naast verkenners met een kleine groep welpen. Daarna breidt de groep zich snel uit en start ook met kabouters. In 1975 starten ook de meisjes met het spel van verkennen bij de Livingstonegroep en verhuist een deel van de groep naar de toenmalige noodkerk van Jagershoef. Ook huurt de groep nog een jaartje ruimte in het wijkgebouw van Jagershoef.
Na hard werken en veel tegenslagen wordt in april 1978 de huidige blokhut in gebruik genomen. Deze blokhut omvat 3 spelruimten en een staflokaal. Daarnaast zijn er bergingen, zolders en toiletruimten.

Op dit moment (2012) heeft de groep zo’n 80 leden en ongeveer 35 mensen die in de organisatie zitten.
Het totale leden aantal vertoond de laatste jaren een lichte stijging; het ledenaantal per speltak wisselt door het leeftijdsverloop.

Opbouw scouting in vogelvlucht

Binnen scouting Nederland is er voor iedere leeftijdsgroep een programma, dat is afgestemd op de interesses en mogelijkheden van die leeftijdsgroep.
In de afzonderlijke programma-aanbiedingen zit een logische opbouw naar een groeiende betrokkenheid van de kinderen bij de activiteiten.
Deze verschillende programma-aanbiedingen sluiten weer op elkaar aan.
Als rode draad, van bever tot en met pivo, loopt het werken aan toenemende zelfstandigheid met daarbij gepaard gaande afnemende (bege)leiding.

De volgende (globale) leeftijdsindeling wordt door Scouting Nederland gehanteerd:

Bevers, 5-7 jaar.
Jongens en meisjes spelen in spelen in de fantasie wereld van
Lange Doener. Een Bever speleenheid telt max. 16 leden. Er zijn geen vaste groepjes.
De leiding speelt sterk in op de beleving van de kinderen, door o.a. met themafiguren te spelen.
Bij de Livingstone groep draait er een Bever speltak op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Welpen , 7 – 11 jaar

Jongens en meisjes spelen gemengd in een groep en die groep is weer verdeeld in kleine groepjes, een nest. Ook de Welpengroep heeft max. 24 Kinderen.
Hun programma wordt gemaakt rondom het verhaal van “het Jungle Boek”. Dat is het verhaal over het mensenjong Mowgli die op groeit in de jungle bij een groep wolven. Daar speelt, leert en beleeft Mowgli avonturen samen met zijn vrienden. Verder werken we ook veel met thema’s, spelen binnen en buiten en gaan op weekenden en zomerkamp.
Bij de Livingstone groep draaien de Welpen speltakken: Kolobeng op: zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Stanleyhorde: op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Scouts 11 – 15 jaar

De kern van het spel van verkennen speelt zich af in een patrouille an vijf a zes jongens en meisjes
Momenteel hebben we 4 patrouilles.
De activiteiten van de Scouts steunen vooral op de elementen samen doen, samen plezier maken, er samen op uit trekken, aandacht hebben voor de natuur, creativiteit en de bereidheid om anderen te helpen.
Dit uit zich o.a. in kamperen, ontdekken, sport en spel, expressie en dergelijke.
Bij de Livingstone groep draait er een Scouts speltak op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Explorers, 15 –18 jaar

Een groep jongens en meisjes vormen samen een afdeling. In toenemende mate organiseren de Explorers hun eigen programma’s. Een of meerdere begeleid(st)ers helpen hen daarbij.
Bij de Livingstone groep draait er een Explorer Swahili speltak op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00.00 uur.
Bij de Livingstone groep draait er een Explorer Zanziban speltak op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Pivo’s, 18 +

Eenmaal 18 geworden ondernemen de jongeren zelf allerlei activiteiten. Desgewenst kunnen de Pivo’s een adviseur aantrekken die ze bij de ontplooiing van hun programma’s met raad en daad terzijde staat.

Plus Scouts

Een gezellige groep jongeren van boven de 21 jaar, die gezamenlijk een keer in de maand op zondagmiddag leuke activiteiten ondernemen.
Op dit moment is er geen Plus Scouts-groep bij Livingstone

Vrienden van Scouting Livingstone

Sinds 2000 hebben wij een speciale groep “vrienden van Scouting Livingstone”. Dit zijn mensen die het Scouten niet kunnen laten maar niet iedere week
tijd hebben en daarom af en toe een handje toesteken.
Dit zijn over het algemeen ouders/vrienden van leden of leiding;

Heeft u geen tijd om iedere week mee te draaien, maar wel zin om af en toe te helpen bij Scouting activiteiten!
Wordt dan lid van:
“Vrienden van Scouting Livingstone”
De vrienden helpen op vrijwillige basis, om indien nodig, af en toe bij te springen bij vervoer, postbemanning, deelname aan speciale programma’s, enz.
Vraag de leiding hoe U ook lid kunt worden. Er zijn geen kosten aan verbonden, het kost alleen wat tijd, maar geeft veel voldoening.

Organisatie

Binnen de groep zijn er een drietal organen welke verantwoordelijk zijn voor de organisatie.

*De groepsraad bestaat uit alle leiders, leidsters en het groepsbestuur. Ze is het overlegorgaan voor alle groepszaken. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de groep.
*Het groepsbestuur behandelt dagelijkse zaken en vertegenwoordigt de groep naar buiten. Ze bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en speltakbegeleiders.
*Het stichtingsbestuur beheert de bezittingen en financiën van de groep en zorgt voor organisatorische ondersteuning. De bestuursleden van de stichting worden benoemd door de groepsraad en zoveel mogelijk gekozen uit ouders van leden (minimaal 2).
Door de rechtsvorm (stichting) is dit orgaan juridisch aansprakelijk voor al hetgeen binnen de groep geschiedt. Om deze aansprakelijkheid openbaar te maken is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Commissies

Binnen de Scouting Livingstone groep zijn er een aantal commissies in het leven geroepen om diverse taken te organiseren /regelen.
Zo hebben wij o.a. commissies voor:
 Blokhutonderhoud
 Materiaalbeheer
 Bijzondere Activiteiten Commissie
Mocht U belangstelling hebben om ons hierbij te helpen neem dan contact op met het bestuur of met de speltak leiding. Enthousiasme is hierbij belangrijker als Scouting ervaring; het is dankbaar werk wat veel voldoening geeft.

Het lidmaatschap van de groep

Nieuwe kinderen /jongeren kunnen een keer of 3 meedraaien met het programma om te kijken of ze lid willen worden.
Na die 3 keer worden zij als nieuw lid ingeschreven.
Hiervoor krijgt U of U zoon /dochter een inschrijfformulier mee. Dit formulier levert u weer bij de eigen speltakleiding in. De gegevens van dit formulier worden gebruikt voor het clubblad. Een aantal gegevens (naam, adres, geboortedatum en speltak) worden ook door Scouting Nederland geregistreerd. Waarna Uw kind dan elk kwartaal een tijdschrift van Scouting Nederland ontvangt.

Bij inschrijving gaat men het lidmaatschap aan voor minimaal 6 maanden. Voor de hoogte van de contributie zie de volgende bladzijde onder financiën.

Het beëindigen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te worden gemeld aan het
secretariaat! En bij de eigen speltakleiding.
“Alleen afmelden bij de speltakleiding is niet voldoende”.
U dient rekening te houden met een opzegtermijn van 2 maanden; eventueel teveel betaalde contributie wordt gerestitueerd.

Financiën

De financiën van de groep worden beheerd door de penningmeester van de stichting. Deze stichting is tevens verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de groep.
De uitgaven van de groep (waar onder spelactiviteiten maar ook het gebruik van de blokhut) worden bekostigd uit enerzijds de ontvangen subsidie van de lokale overheid en anderzijds uit de contributies en giften.

De contributie bedraagt voor alle leden, ongeacht de speltak per 1-1-2012:
€ 29,00 per kwartaal (wijzigingen voorbehouden).
De bijdragen voor kampen en weekends zijn hierbij niet inbegrepen.
Bij inschrijving geldt een minimale contributieverplichting van 6 maanden ineens. Na
6 maanden kan desgewenst worden overgegaan op een andere betalingstermijn, zoals betalen per kwartaal.
De contributie is verschuldigd per vooruitbetaling, met een minimum van 1 maand. De contributie loopt door tijdens vakanties. Dus 12 maanden per jaar.
Voor uw en ons gemak geven wij de voorkeur aan een automatische betaling, bij voorkeur per kwartaal, halfjaar of jaar, welke u zelf bij uw bank of giro-instelling kunt regelen. U krijgt van ons geen acceptgiro, u dient zelf voor het overmaken van de contributie zorg te dragen.

Het bankrekeningnummer is: NL31ABNA0860097935
T.n.v. Stichting Livingstone groep
Eindhoven
Bij de betaling a.u.b. vermelden:
Voor + achternaam kind en de speltak

Verzekeringen

W.A. verzekering
Als groep zijn wij verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, dat wil zeggen dat alle spelactiviteiten, welke worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leiding, zijn gedekt tegen schade aan derden, ontstaan door een onrechtmatige handeling, waarop de groep (cq stichting) juridisch aansprakelijk gesteld kan worden.

Reis/ bagageverzekering
Voor de zomerkampen en weekends zijn de eigendommen van de groep, zoals tenten, kooktoestellen en dergelijke, verzekerd tegen brand en diefstal.
Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat de prive-eigendommen van de deelnemers aan de kampen en dergelijke, zoals kleding, slaapzakken, brillen enz. door ons niet zijn verzekerd!
Wij adviseren de ouders dan ook om voor kampen en weekends zelf een reis/bagageverzekering af te sluiten bij bijvoorbeeld een bank of reisagentschap. Uiteraard is deze verzekering geheel vrijwillig.

Het is ook wenselijk om een gezins- W.A. verzekering te hebben. En eventueel een aanvulling op de schoolverzekering.

Uniform

Net als vele andere verenigingen en clubs heeft Scouting zijn eigen vrijetijdskleding. Vanaf de installatie draagt ieder lid van de Livingstone groep deze Scouting kleding.

De installatie vindt in het algemeen enkele maanden na toetreding tot de groep plaats. Het “uniform” is het bewijs “dat je erbij hoort” en is tevens een aanduiding van het nationale en internationale karakter van Scouting.
Het uniform bestaat uit:
– Bevers: Een rode blouse met lange mouwen
Welpen:Een groene blouse met lange mouwen
Scouts: Een beige blouse met lange mouwen
Explorers, Pivo’s, Plus Scouts en Bestuur: Een brique blouse met lange mouwen
– Verder nog:
– Blauwe (spijker)broek
– Groepsdas en dasring
– Hoofddeksel (afhankelijk v.d. speltak)
– Voor in de zomer ons Scouting Livingstone T-shirt

Bij de installatie is het de bedoeling dat Uw kind zijn uniform heeft. U dient dit zelf aan te schaffen.
Door de groep wordt bij de installatie diverse vignetten en groepstekens verstrekt.

Blouse , Groepsdas, dasring en hoofddeksel zijn te verkrijgen bij de Scoutshop aan de Cahorslaan 20 te Eindhoven (Achtse Barrier, tegen over het medisch centrum aan de Franse Baan).

Openingstijden Scoutshop:
maandag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Het Scouting Livingstone T-shirt is ter vervanging van het uniform tijdens (zeer)
goede weersomstandigheden.
Dit T-shirt kan via de eigen speltakleiding besteld worden.

Informatie aan de ouders

Voor verdere bijzonderheden en toelichting op bijvoorbeeld installatie en zomerkampen zal meestal een ouderavond worden gehouden. De leiding van het speltak neemt daartoe t.z.t. contact met u op.
Verdere info krijgt u meestal in een brief die aan de leden wordt meegegeven.

Adressen, telefoonnummers en nog meer informatie kunt U vinden op onze internetsite:
www.scoutinglivingstone.nl

Als u tijdens de spelactiviteiten eens wilt komen kijken bent u van harte welkom. Spreek van te voren wel even af met de leiding wanneer u wilt komen kijken.

Het werk in de groep wordt, zoals al het verenigingswerk, zonder betaling geheel door de vrijwilligers gedaan.

Hebt u belangstelling voor een actieve(re) rol in de Stichting of bij een van de speltakken?
Kom dan gerust eens kijken in de blokhut op zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur. U
bent er altijd van harte welkom en wij stellen uw belangstelling zeer op prijs.

Bij nieuwe leden wordt er, altijd in overleg, met de ouders een ouderbezoek thuis of een gesprek op de blokhut gepland, om nader kennis te maken en nog het een en ander uit te leggen.
Wilt u tussendoor nog eens een bezoek dan is dat in overleg mogelijk.

Afspraken

Binnen de Livingstone groep zijn een aantal afspraken gemaakt over wat wel en niet kan. Enkele daarvan vinden wij zo belangrijk dat we die hier afdrukken:

 Het gebruik van alcohol tijdens het programma draaien wordt niet toegelaten.
 Roken is beperkt tot kaderleden en dan alleen buiten.
 Roken in de Blokhut is NIET toegestaan.
 Eventuele boetes m.b.t. roken bij scouting zullen ten alle tijden verhaald worden op de overtreder.

Binnen de groep wordt het gebruik van (soft) drugs niet getolereerd. Bij gebruik van deze middelen volgt verwijdering uit de blokhut en royement van het lidmaatschap.

Verantwoording

De informatie in dit boekje kan aan veranderingen onderhevig zijn. Vandaar dat u geen rechten aan deze informatie kunt ontlenen.

Vanuit de Livingstonegroep zal getracht worden u, middels brieven, zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor u van belang zijn.
De nieuwste gegevens zijn ook beschikbaar op Internet.
www.scoutinglivingstone.nl

Eindhoven, 1 oktober 2001
Eerste samenstelling: Yvonne Janse

1ste Herziene opmaak, april 2003
2de Herziene opmaak, november 2004
3de Herziene opmaak, januari 2007
4de Herziene opmaak, november 2012
5de Kleine aanpassing, november 2013