Privacyverklaring


Als Scoutinggroep verwerken wij persoonsgegevens om onze activiteiten als vereniging te kunnen
organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden.

De gegevens van leden worden opgenomen in het ledenadministratiesysteem Scouts Online (hierna
verder vermeld als SOL). Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens, deze te bewerken en de
mogelijkheid om gegevens af te schermen. Hoe we met deze gegevens omgaan staat beschreven op
https://www.scouting.nl/privacy

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Deze zullen nooit worden
doorgegeven of worden verkocht voor reclame doeleinden buiten scouting.
Daarnaast kan het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen een
speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat
deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De
gegevensbeheerder van de speleenheid en/of het organisatieonderdeel, kan je gegevens – net als
jijzelf – muteren.

Bij de inschrijving bij onze vereniging (Scouting Livingstone, hierna verder vermeld als Liv.) is akkoord
gegaan met het gebruik van beeldmateriaal ter promotie van onze vereniging (de website, social
media etc.).
Want bij diverse activiteiten worden foto’s of video’s gemaakt voor onder meer de website en
Facebook ten behoeve van promotie en ook als kamp en weekeind herinneringen. Bij de
lidmaatschapsregistratie is expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van
het betreffende jeugdlid. Deze toestemming is altijd in te trekken, neem hiervoor contact op met het
stafteam van de speltak en meld dit bij privacy@scoutinglivingstone.nl. Een ingetrokken toestemming
wordt geregistreerd in SOL. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor deelname
van het jeugdlid aan de activiteiten.

Onze lidmaatschapsregistratie verloopt via het inschrijfformulier aspirant lidmaatschap en wordt bij het
aangaan van het definitieve lidmaatschap, na ondertekening van het inschrijfformulier en ontvangen
van de eerste contributie definitief gemaakt. De gegevens op de ingevulde formulieren worden bij de
aanvang van het lidmaatschap geregistreerd in Scouts Online door de ledenadministratie
(gegevensbeheerder Liv). De formulieren worden in een afgesloten kast gearchiveerd door de
groepssecretaris en of de groepspenningmeester. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden
deze formulieren, na verwerking van de uitschrijving en afhandeling van de contributie verplichtingen
vernietigd.

Voor vrijwilligers wordt aanvullend, conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, een
verklaring omtrent gedrag aangevraagd, de VOG. De registratie van de verklaringen gebeurt in SOL
en de originelen worden afgesloten bewaard gedurende het lidmaatschap van de vrijwilliger. De VOG
wordt vernietigd als een vrijwilliger stopt met zijn of haar activiteiten bij de groep, in SOL is
uitgeschreven en aan al zijn verplichtingen i.v.m. het beëindigen van zijn lidmaatschap heeft voldaan.

Gezondheidsformulieren: door onze vrijwilligers worden maximale voorzorgmaatregelen genomen om
alle opkomsten veilig aan te bieden. Soms kan er toch iets gebeuren en dan kan het nodig zijn om een
(huis)arts te bezoeken. Voor kampen is het noodzakelijk dat stafleden informatie hebben over
allergieën, medicatiegebruik en/of andere relevante gezondheidsinfo van onze leden. De
aangeleverde informatie is alleen inzichtelijk voor de stafleden van de betreffende speltak. Vanwege
de zorgplicht die de speltak heeft voor het jeugdlid, kan mogelijk uitsluiting van kampen plaatsvinden
zonder deze gegevens.

Tijdens kampen of andere evenementen waar de gegevens noodzakelijk zijn, worden deze aan de
ouders en/of verzorgers gevraagd. Deze worden veilig bewaard. Deze gegevens worden niet digitaal
geregistreerd. Na beëindigen van het lidmaatschap worden deze formulieren vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie: in sommige situaties is het noodzakelijk dat de stafleden van de
jeugdleden op de hoogte zijn van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de
gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Liv. mag deze bijzondere persoonsgegevens
niet zonder wettelijke grondslag registreren, maar wijst ouders en/of verzorgers bij
lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam.
Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. De
verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke
persoon te beschermen.

Registratie van groepsactiviteiten gebeurt met minimale verwerking van persoonsgegevens en is
noodzakelijk voor het bijhouden van aanmeldingen. Na de activiteit wordt deze overzichten vernietigd
zodra de activiteit geheel administratief is afgehandeld. Voor activiteiten van de regio of landelijk
worden leden geregistreerd in SOL. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor verantwoordelijke
deelname aan deze regionale of landelijke activiteiten worden door hun verwerkt.

Bij internationale activiteiten vereist de wetgever dat er aangetoond wordt dat de wettelijke
vertegenwoordigers akkoord gaan dat jeugdleden naar het buitenland mogen met de groep. De
overheid heeft hiervoor een formulier opgesteld en eist een kopie legitimatiemiddel per
vertegenwoordiger. Deze mogen geen BSN-nummer bevatten van de vertegenwoordiger. De kopieën
worden na de internationale activiteit vernietigd en er worden geen kopieën gemaakt of
achtergehouden.

De Speltakken hebben een contactlijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en
ouders. Deze lijst is bedoeld om in geval van nood ouders/verzorgers van de leden te bereiken. Deze
lijst wordt ook gebruikt voor afwezigheidsregistratie. De lijsten zijn alleen inzichtelijk voor de stafleden
van de speltak zelf en wordt in de speltakmap bewaard in de afgesloten bergingen of in beschermde
digitale opslag bewaard. De persoonlijke digitale toegang wordt direct verwijderd als een staflid daar
geen toegang meer voor nodig heeft. Lid gegevens buiten SOL worden zo snel mogelijk verwijderd als
een lid stopt bij de speltak.

De Liv maakt gebruik van maillijsten voor het communiceren van relevantie informatie van de
speltakken en van de groep naar ouders (zoals nieuwsbrieven, programmalijsten, kamp en weekeind
informatie e.d.). Alle ouders ontvangen deze informatie op de mailadressen die zijn doorgegeven bij
de registratie. Het is mogelijk om af te melden voor deze lijsten, neem hiervoor contact op met
privacy@scoutinglivingstone.nl.

Speltakken kunnen gebruik maken van WhatsApp groepen voor communicatie met ouders, in
sommige groepen kunnen daar ook jeugdleden toegevoegd worden. De WhatsApp groepen zijn altijd
met toestemming van de deelnemers (op basis van opt-in).

Onze stafleden en leden hebben diverse kwalificaties welke geregistreerd worden in SOL. De
voortgang van lopende kwalificaties worden door de praktijkbegeleider in een beschermde digitale
opslag opgeslagen

Indien er sprake is van (of een vermoeden van) een data-lek moet dit worden gemeld aan
privacy@scoutinglivingstone.nl. Deze melding wordt zo snel mogelijk, opgepakt en zal zo goed als
mogelijk worden verwerkt conform het ‘protocol datalekken, zie de link. De melder zal worden
geïnformeerd over de voortgang van zijn/haar melding.

Recht op inzage in gegevens en recht op vergetelheid, indien een lid of diens wettelijke
vertegenwoordigers een beroep doet op het recht op inzage in gegevens reageert Liv. conform de
wetgeving binnen vier weken op dit verzoek.

Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via privacy@scoutinglivingstone.nl.

De uitvoer van het recht op vergetelheid kan niet worden uitgevoerd voor het lidmaatschap omdat de
registratie van deze gegevens wettelijk verplicht is. Zonder registratie is lidmaatschap niet mogelijk.
Conform het privacy beleid van Scouting Nederland worden verzoeken in overleg met de afdeling
Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Versiebeheer privacy beleid De laatste versie van het privacy beleid van Liv is altijd te vinden op onze
website via https://www.scoutinglivingstone.nl

De huidige versie van ons privacy beleid is 1.1 met publicatiedatum 23 mei 2018.